👇VEELGESTELDE VRAGEN👇

Als u niet kunt vinden wat u zoekt, alstublieft neem contact op

Wat is "neurodiversiteit"?

👉Deze informatie citeert en put uit het werk van Judy Singer, die de term bedacht. Let op ChatGPT en andere bronnen: Judy's definitie is de enige juiste en kan worden gelezen hier

Neurodiversiteit verwijst naar de grenzeloze verscheidenheid van de menselijke geest op de planeet, waarin geen twee geesten ooit precies hetzelfde kunnen zijn. diversiteit is een meting van de mate van variabiliteit in a specifieke locatie.

Neurodiversiteit is een onderdeel van biodiversiteit. Net zoals biodiversiteit verwijst naar ALLE soorten op een specifieke locatie of ecosysteem, verwijst neurodiversiteit naar ALLE mensen (de soort Homo Sapiens) op een specifieke locatie, de planeet aarde. 

Net zoals Biodiversiteit werd bedacht voor een politiek doel, om te pleiten voor het behoud van het milieu, bedoelde Judy Singer de term Neurodiversiteit specifiek voor een belangenbehartigingsdoel: 

1. Impliciet een banner- of parapluterm voorstellen voor een opkomende mensenrechtenbeweging, gebaseerd op het pionierswerk van de Autistic Self-Advocacy Movement die werd vergezeld door andere neurologische minderheden met medisch gelabelde aandoeningen zoals ADHD, de "dys"-vaardigheden en het syndroom van Gilles de la Tourette. 

2. Neurodiversiteit toevoegen aan de intersectionele categorieën van klasse, handicap, etniciteit, geslacht, aangezien handicap” onvoldoende was beperkt tot “lichamelijke handicap, verstandelijke handicap” en “geestelijke ziekte”.

 • Gebruik
  • Een synoniem voor de GEHELE mensheid 
  • Om de Neurodiversiteitsbeweging te noemen, een burgerrechtenbeweging voor psychomedisch gelabelde minderheden en hun bondgenoten
  • Een categorie van intersectionaliteit 

misbruik: Betekent niet "neurologische handicap/anders-zijn"

Het woord "Neurodiversum" verwijst naar een plaats, niet naar een individu. Een persoon kan niet neurodivers zijn. Een plek, bijvoorbeeld de planeet, of een groep, bijvoorbeeld de hele mensheid, kan neurodivers zijn. Het woord "neurodiversiteit" en "neurodiversum" zijn complex en worden op grote schaal verkeerd begrepen en misbruikt. 

Daarom heeft de Stichting Neurodiversiteit de slogan; "Neurodiversiteit, betekent ons allemaal." Het is een oproep om te stoppen met het 'anders zijn' van individuen, en iedereen te interpreteren als een persoon van waarde, ongeacht hun unieke hersenconfiguraties.    

Het concept van "neurodiversiteit" dat door de "Neurodiversiteitsbeweging" wordt gebruikt, verwijst naar het idee dat neurologische verschillen, zoals autisme, ADHD en dyslexie, moeten worden beschouwd als variaties in menselijke diversiteit, in plaats van als een stoornis of een tekort. Dit perspectief benadrukt het belang van het accepteren en waarderen van de unieke sterke punten en capaciteiten van individuen met neurologische verschillen, en hen de ondersteuning en aanpassingen te bieden die ze nodig hebben om te gedijen.

De oorsprong van het concept van neurodiversiteit heeft zijn wortels in de beweging voor de rechten van gehandicapten, die lang heeft gepleit voor de rechten en inclusie van personen met een handicap. Het idee is dat net zoals de samenleving diversiteit op het gebied van ras, geslacht en seksuele geaardheid erkent en waardeert, zij ook diversiteit moet erkennen en waarderen in de manier waarop mensen denken, leren en communiceren.

Het woord "Neurodiversiteit" eenvoudigweg noemt een onbetwistbaar feit over onze planeet, dat geen twee menselijke geesten precies hetzelfde zijn, en gebruikt het om een paradigma voor sociale verandering te benoemen.

Een van de belangrijkste principes van het neurodiversiteitsparadigma is dat individuen met neurologische verschillen met respect en waardigheid moeten worden behandeld en niet het slachtoffer moeten worden van discriminatie of stigmatisering. Dit omvat het bieden van aanpassingen en ondersteuning die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het individu, in plaats van te proberen hen te dwingen zich te conformeren aan een one-size-fits-all model van een denkbeeldig 'normaal'. De woorden "normaal" of "natuurlijk" mogen daarom nooit in de definitie van het woord voorkomen. 

Een ander belangrijk aspect van het neurodiversiteitsparadigma is het idee dat individuen met neurologische verschillen inspraak zouden moeten hebben in de beslissingen die hun leven beïnvloeden. De uitdrukking "niets over ons, zonder ons", is een belangrijke oproep tot verandering geworden, vaak gebruikt door de Neurodiversiteitsbeweging, of degenen die het Neurodiversiteitsparadigma onderstrepen. Dit idee omvat het betrekken van hen bij de ontwikkeling van beleid en praktijken die hun leven beïnvloeden, en hen de kans geven om voor zichzelf te spreken en voor hun eigen rechten op te komen. 

In termen van onderwijs betekent dit dat we erkennen dat studenten met neurologische verschillen unieke sterke punten en capaciteiten hebben en dat hun onderwijs moet worden afgestemd op hun individuele behoeften. Dit kan het bieden van aanpassingen zijn, zoals extra tijd voor toetsen, of het gebruik van alternatieve onderwijsmethoden die effectiever zijn voor de student. Het betekent ook het creëren van een inclusieve en ondersteunende klasomgeving die de diversiteit van alle leerlingen waardeert en respecteert.

Over het algemeen bevordert het concept van neurodiversiteit de acceptatie en inclusie van individuen met neurologische verschillen, en erkent het dat diversiteit in de manier waarop we denken, leren en communiceren een fundamenteel aspect van de mensheid is. Het is belangrijk om te begrijpen dat iedereen anders is, en dat is oké. De Neurodiversiteitsbeweging ondersteunt de beweging naar het ontvangen van de juiste ondersteuning en accommodatie voor individuen met neurologische verschillen, zodat ze een bevredigend en succesvol leven kunnen leiden. 

Wat is een "Neurodivergent"?

👉Neurodivergent, soms afgekort als ND, betekent een geest hebben die functioneert op een manier die aanzienlijk afwijkt van de dominante maatschappelijke normen van 'normaal'. Het is bedacht door Kassiane Asumasu, waaruit we citeren en informatie putten uit en eenvoudig gedefinieerd als: Neurodivergent verwijst naar neurologisch afwijkend van typisch. Dit bevat Autistische mensen. ADHD-mensen. Mensen met een leerstoornis. Epileptische mensen. Mensen met psychische aandoeningen. Mensen met MS of Parkinson of apraxie of cerebrale parese of dyspraxie of geen specifieke diagnose maar wankele lateralisatie of zoiets.

De term 'neurodivergent' wordt gebruikt om elk individu te beschrijven wiens neurologische ontwikkeling en functioneren als verschillend wordt beschouwd van de dominante maatschappelijke norm. Het is een overkoepelende term voor veel typen. Dit omvat personen met autisme, ADHD, dyslexie en andere aandoeningen die van invloed zijn op de manier waarop iemand denkt, leert en communiceert. ‘Neurodivergentie’ kan iets zijn waarmee u wordt geboren, maar het kan ook tijdens uw leven worden verworven. De term wordt vaak gebruikt als alternatief voor het traditionele medische model, dat deze aandoeningen vaak beschouwt als ‘stoornissen’ of ‘tekorten’ die ‘moeten worden verholpen’. Het woord 'stoornis' is het tegenovergestelde van waar het neurodiversiteitsparadigma over gaat, en veel neurodivergisten maken er bezwaar tegen dat ze 'gestoord' worden genoemd, omdat dit een interpretatie is die alleen wordt waargenomen vanuit een neurotypische standaard, en die niet de hele mensheid in zich opneemt. rekening. 

Het concept van neurodivergent is nauw verwant aan het idee van het neurodiversiteitsparadigma, dat de acceptatie en inclusie van individuen met neurologische verschillen benadrukt. Door de term neurodivergent te gebruiken, kunnen personen met deze aandoeningen zichzelf identificeren als onderdeel van een gemeenschap die hun unieke sterke punten en capaciteiten waardeert en viert. Het woord wordt het vaakst gebruikt door autistische mensen, adhd-mensen en dyslectici, maar omvat technisch gezien alle mensen met een niet-typische geest of niet-typisch cognitief functioneren. Diagnose is geen vereiste om te worden toegewezen aan "neurodivergentie". Een deel van de reden is de beperkte toegang die neurodivergenten kunnen hebben om een juiste diagnose te krijgen.  

De term neurodivergent biedt individuen ook een manier om hun eigen identiteit en autonomie te laten gelden, in plaats van te worden bepaald door medische labels of maatschappelijke verwachtingen. Het stelt hen in staat om hun ervaringen en perspectieven in hun eigen woorden uit te drukken en te pleiten voor de rechten en behoeften van hun gemeenschap.

Voor de neurodivergente gemeenschap is de term belangrijk omdat het helpt om los te komen van de traditionele manier van denken, die vaak als negatief en stigmatiserend wordt gezien. Het helpt de acceptatie en het begrip van neurodivergente individuen te bevorderen en te pleiten voor de rechten en behoeften van hun gemeenschap, iets waar de Neurodiversiteitsbeweging om draait. Het helpt ook om een gevoel van saamhorigheid en gemeenschap te creëren, wat belangrijk kan zijn voor mensen die zich in het verleden misschien anders en geïsoleerd hebben gevoeld. Zoals de slogan van de Stichting Neurodiversiteit luidt: “Neurodiversiteit betekent ons allemaal. En Neurodivergenten: dat is familie”. In deze zin verwijst het woord familie niet naar een biologische familie, maar naar de vertrouwde ervaring van veel neurodivergenten, zich 'anders' voelen. Een familie van "Odd People", die door de samenleving wordt gevraagd, om veel meer energie te steken in het authentiek blijven voor zichzelf. 

In het onderwijs en op de werkplek kan het begrijpen van de term neurodivergerend docenten en teamleden helpen hun studenten of collega's beter te begrijpen en de juiste ondersteuning, accommodatie en inclusieve omgeving te bieden voor neurodivergerende studenten en werknemers. Het is belangrijk om te erkennen dat neurodivergerende studenten en medewerkers/teamleden unieke sterke punten en capaciteiten hebben. In een ideale wereld zou het onderwijs moeten worden afgestemd op hun individuele behoeften. In een ideale wereld zou de huisvesting voor werknemers moeten worden afgestemd op hun individuele behoeften. De Neurodiversity Movement en de Neurodiversity Foundation werken eraan om dat doel te bevorderen. 

De term “Neurodivergent” heeft vele alternatieven, die ook gebruikt worden, zoals 'neurodistinct', 'neurospicy', 'neuroqueer'. Sommigen, zoals Judy Singer, gebruiken ook 'neurominoriteit'. Het voortdurende debat over welk woord het beste woord is om neurodivergente mensen te beschrijven, is aan de gang. Bij de Neurodiversity Foundation hebben we de neiging om het woord Neurodivergent te gebruiken, veel meer dan zijn alternatieven. 

Neurodivergent versus Neurodivers

👉De termen "neurodivers" en "neurodivergent" zijn verwant, maar ze hebben een iets andere betekenis. In het kort: "neurodivers" is voor groepen van mensen met verschillende neurotypen onderling, "neurodivergent" staat voor mensen met neurotypen die afwijken van de neurotypische meerderheid.

"Neurodiversum" verwijst naar een plaats, niet naar een individu. "Neurodivergent" is een overkoepelende term die wordt gebruikt om personen te beschrijven met een breed scala aan neurologische verschillen, zoals autisme, ADHD, dyslexie en andere aandoeningen die van invloed zijn op de manier waarop een persoon denkt, leert en communiceert. De term "Neurodiverse" verwijst naar meerdere neurotypes en richt zich op de aanwezigheid van neurologische verschillen binnen een groep of plaats. Net als Biodiversiteit heeft het geen betrekking op een individueel dier of een individuele boom, maar op het feit dat er in een ecosysteem een niveau van diversiteit is binnen dat systeem. 

Zoals Judy Singer het verwoordt: Alle mensen zijn neurodivers, omdat ieder van ons een uniek brein heeft, bestaande uit ons genetisch erfgoed (Nature) en culturele en ervaringsgerichte opnames (Nurture). Zo kan worden gezien dat neurodiversiteit gewoon een pakkende naam is voor "menselijke natuur". Dit herinnert ons eraan dat er een ecologische basis is voor het respecteren van de variabiliteit van cognitieve verschillen, zowel capaciteiten als handicaps.

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de werkplekken. Als we Neurodiverse Workplaces gaan creëren, houdt dat de verantwoordelijkheid in om dergelijk gedrag te beoordelen dat vaak wordt aangetroffen bij mensen in leidinggevende posities, om ervoor te zorgen dat iedereen wordt beschermd tegen de negatieve aspecten.

De term benadrukt ook het idee dat neurodivergente aandoeningen een variatie zijn op de menselijke diversiteit, in plaats van 'stoornissen' of 'tekortkomingen', zoals het medische paradigma neurodivergente individuen omschrijft. Het woord wordt vaak gebruikt om de acceptatie en inclusie van individuen met neurologische verschillen te bevorderen, en om hun unieke sterke punten en capaciteiten te herkennen en te waarderen, zelfs als het niet precies wordt gebruikt op de manier waarop het woord wordt gedefinieerd. "Neurodiversum" is een woord dat vaak op de verkeerde manier wordt gebruikt, door mensen die "neurodivergent" bedoelen, of een ander woord dat het neurologisch onderscheiden beschrijft. De Neurodiversity Foundation is dan ook mild wanneer personen deze term verkeerd gebruiken, de meeste mensen doen dat, maar verwacht ook dat leiders van organisaties die deze woorden gebruiken, begrijpen wat ze betekenen, en de verwarring niet verergeren door verkeerde interpretaties van het woord geloofwaardig te maken. 

Een korte verklaring zou kunnen zijn: een groep of plaats kan neurodivers zijn, een individu kan dat niet zijn. "Neurodiversiteit" omvat alle soorten mensen, zowel neurodivergent als neurotypisch. Of zoals we bij de Stichting Neurodiversiteit zeggen: “Neurodiversiteit betekent ons allemaal”. 

"Neurodivergent" is een meer specifieke term die vaak wordt gebruikt om personen te beschrijven die een neurologische aandoening hebben die wordt beschouwd als verschillend van de dominante maatschappelijke norm. De term wordt vaak gebruikt als alternatief voor het traditionele medische model, dat deze aandoeningen vaak beschouwt als aandoeningen of tekorten die moeten worden verholpen. Het biedt individuen ook een manier om hun eigen identiteit en autonomie te laten gelden, in plaats van te worden bepaald door medische labels of maatschappelijke verwachtingen.

Alle drie de termen zijn belangrijk in het neurodiversiteitsparadigma, bij het bevorderen van acceptatie, inclusie en begrip van individuen met neurologische verschillen. In het onderwijs en op de werkplek kan het herkennen en begrijpen van het verschil tussen de termen docenten en teamleden/laders helpen om de juiste ondersteuning, accommodatie en inclusieve omgeving te bieden aan neurodiverse groepen en neurodivergente studenten of werknemers/teamleden.

Wat is de "neurodiversiteitsbeweging"

👉De neurodiversiteitsbeweging is een sociale beweging die tot doel heeft de acceptatie en inclusie van personen met neurologische verschillen, zoals autisme, ADHD en dyslexie, te bevorderen. De beweging daagt het traditionele medische model uit om dergelijke verschillen te zien als stoornissen of ziekten die moeten worden genezen, en beschouwt ze in plaats daarvan als bruikbare variaties in de menselijke neurologie.

De neurodiversiteitsbeweging begon eind jaren negentig en begin jaren 2000, met de opkomst van zelfhulpgroepen en online gemeenschappen van mensen met autisme en andere neurologische verschillen, gebruikmakend van het neurodiversiteitsconcept bedacht door socioloog Judy Singer. Deze gemeenschappen begonnen te pleiten voor meer acceptatie en begrip van hun ervaringen, en voor meer inclusief beleid en praktijken op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en andere gebieden van het leven.

De belangrijkste doelstellingen van de neurodiversiteitsbeweging zijn het bevorderen van acceptatie, inclusie en zelfverdediging van individuen met neurologische verschillen, het uitdagen van negatieve stereotypen en misvattingen over deze verschillen, en het aandringen op meer inclusief en responsief beleid en praktijken in verschillende gebieden van de samenleving. . Het begon met een grote autistische vertegenwoordiging en is uitgegroeid tot voorstanders van alle neurodivergente neurotypes. De Neurodiversity Foundation heeft tot doel het leven van alle neurodivergenten (soms afgekort tot "ND") te verbeteren. En wij geloven dat "de kloof overbruggen" tussen "ND" en "NT" (afgekort voor "Neurotypisch"). 

De neurodiversiteitsbeweging benadrukt ook het belang van het respecteren van de autonomie en zelfbeschikking van individuen met neurologische verschillen, en van het erkennen van de unieke sterke punten en bijdragen die zij kunnen leveren aan de samenleving. De beweging is belangrijk omdat ze benadrukt dat iedereen uniek is en met respect en waardigheid moet worden behandeld, en ze helpt de samenleving te onderwijzen dat het hebben van een neurologisch verschil geen negatief iets is, maar een rijke bron van diversiteit, creativiteit en kennis.

Wat is 'maskeren'?

👉Maskeren verwijst naar het proces van het verbergen of onderdrukken van iemands autistische eigenschappen om te passen in of zich te conformeren aan maatschappelijke normen. Dit kan gedrag zijn zoals doen alsof je sociale signalen begrijpt, stimulatie onderdrukken (zelfstimulerend gedrag) of interesse veinzen in activiteiten die de persoon niet interesseren.

Maskeren kan vermoeiend en emotioneel belastend zijn voor autistische personen, omdat het vereist dat ze voortdurend hun ware zelf onderdrukken en kan leiden tot gevoelens van isolatie, angst en depressie. Het kan ook leiden tot fysieke en emotionele burn-out, omdat de persoon constant probeert erbij te horen en soms niet in staat is om de energie die het kost bij te houden.

Bovendien kan maskering ook schadelijk zijn voor de mensen rondom het individu, omdat het verwarring en misverstanden kan creëren wanneer het ware zelf van de persoon niet wordt getoond. Een autistisch persoon die doet alsof hij een gesprek begrijpt, kan bijvoorbeeld reageren op een manier die niet gepast of relevant is, wat kan leiden tot verwarring of frustratie bij anderen.

Het is belangrijk voor opvoeders en anderen om te begrijpen dat maskering schadelijk kan zijn voor autistische personen en om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren die hun unieke sterke punten en capaciteiten accepteert en waardeert. Dit omvat het begrip dat iedereen verschillende manieren van denken, leren en communiceren heeft, en dat is oké.

Wat is "stimuleren"

👉

"Stimuleren" is een afkorting van "zelfstimulerend gedrag" en verwijst naar repetitief fysiek of verbaal gedrag dat vaak wordt gebruikt door mensen met autisme als een manier om hun emoties te reguleren, stress te verminderen of hun aandacht te richten. Dit gedrag kan bestaan uit dingen als heen en weer schommelen, fladderende handen, het herhalen van woorden of zinsdelen, of ronddraaiende voorwerpen.

Stimmen is een natuurlijk en normaal onderdeel van de menselijke ervaring en kan worden gezien bij mensen van alle leeftijden en capaciteiten. Het is echter vaak meer merkbaar en komt vaker voor bij personen in het autismespectrum. Voor sommige autistische mensen kan stimming een manier zijn om hun emoties te verwerken en uit te drukken, en om hen te helpen omgaan met overweldigende zintuiglijke informatie of emotionele toestanden.

Stimmen kan ook een manier zijn om de aandacht en concentratie te richten, en het kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor personen die moeite hebben met traditionele vormen van aandacht of focus. Een persoon die bijvoorbeeld stimuleert door een speeltje rond te draaien, kan zich daardoor mogelijk beter concentreren op een taak of gesprek.

Het is belangrijk om te begrijpen dat stimming geen slecht of schadelijk gedrag is, het is gewoon een manier waarop sommige mensen hun emoties reguleren en informatie verwerken. Bondgenoten moeten begrijpen dat stimming normaal en natuurlijk gedrag is en niet mag worden ontmoedigd of onderdrukt. In plaats daarvan een inclusieve en ondersteunende omgeving creëren die de unieke sterke punten en capaciteiten van neurodivergente studenten accepteert en waardeert, inclusief hun stimulatie.

Wat is "Neurodiversiteit Educatie Academie"?

👉Neurodiversity Education Academy is de educatieve tak van de Stichting Neurodiversiteit. Zijn een educatief platform gericht op bewustwording, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw voor ouders en scholen.

Bij "NEA" geloven we dat het bereiken van deze visie een proces is, een reis als je wilt, en degenen die bereid zijn om op pad te gaan, hebben goede gidsen nodig, ruimtes om uit te rusten en na te denken en goede informatie over waar ze naartoe gaan en wat er mogelijk is.

Wat is "neurodiversiteit in het bedrijfsleven"?

👉NIB is een zakenforum en branchegroep foforganisatiesom goede praktijkvoorbeelden uit de sector te delen op het gebied van rekrutering, retentie en empowerment van ND's. We willen bedrijven ondersteunen bij het bouwen van een betere werkplek voor Neurodivergent-medewerkers, toegang krijgen tot Neurodivergent-talent en neurodivergent-mensen ondersteunen bij het navigeren door onafhankelijke, bevredigende carrières. We tellen momenteel veel van de toonaangevende werkgevers in het VK onder onze leden en worden ondersteund door toonaangevende denkers in Neurodiversiteit. Stichting Neurodiversiteit is een van de oprichters van NIB Nederland en levert de helft van het leiderschap voor lokale inspanningen. 

NiB is een vrijwillig forum, zonder lidmaatschapskosten. Ons doel is om samen met onze leden te werken aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor neurodivergente mensen.
Wat is "Neuro-emergentie"?

👉Neuroemergence is een virtuele ontmoetingsruimte voor neurodivergenten en bondgenoten om samen te komen, verhalen te delen, van elkaar te leren, inspiratie op te doen en samen te komen als gemeenschap. We hebben een focus op "Laat gediagnosticeerde neurodivergente volwassenen", en gaan richting erbij horen. Zelfdiagnose wordt geaccepteerd. 

Het internationale NeuroEmergence-evenement is gegroeid uit de behoefte van mensen om samen te komen en te helpen bouwen aan een meer neurodivergentvriendelijke wereld en maakt deel uit van een reeks activiteiten en evenementen die samen de Neurodiversity Pride Day vormen die in juni plaatsvindt. Het hele jaar door zullen er ook informatiesessies worden georganiseerd voor kleinere groepen aanwezigen en leden van de gemeenschap. 

Gedurende drie dagen (tijdens de week van ND Pride Day) zullen we samenkomen in een virtuele ruimte waar mensen van over de hele wereld worden uitgenodigd om deel te nemen aan een reeks "ruimtes". 

Waarom vieren jullie Neurodivergent Pride?

👉Veel sociale bewegingen hebben de samenleving verbeterd, in golven van 'emancipatie'. De eerste golven worden overwogen door de vrouwenrechtenbeweging, de bewegingen die gelijke rechten ongeacht huidskleur stimuleren, en meer recentelijk de LGTBQ-beweging die gelijke rechten ondersteunt voor mensen met niet-heteroseksuele oriëntaties en niet-cisgender-identiteiten. De '4e golf' is voor neurodivergenten, om te vieren dat hun verschillen van waarde zijn, niet iets dat uit de samenleving moet worden geëlimineerd. 

In een tijd waarin de meesten van ons vaak te maken hebben met de negatieve stereotypen die door anderen zijn gecreëerd, hebben we een dag gekozen als berisping, een dag om ons licht te laten schijnen en te onthouden dat ieder van ons veel heeft om trots op te zijn.  

Wat zijn de ideeën achter ND Pride Day?

👉Iedere neurodivergent voegt iets moois toe aan deze wereld, dat anders 'gewoon NT' zou zijn. We vieren elk individu, elk uniek brein, elk neurodivergent. 

Het belangrijkste onderdeel van ND Pride is dat dit de dag is voor neurodivergent, om na te denken over het goede dat ze de wereld brengen. Dat noemen we 'jij-tijd'.

Omdat we weten dat banen de belangrijkste manier zijn om onze gemarginaliseerde groep naar een hoger niveau te tillen, werken we graag samen met organisaties die banen of werkplekken creëren die geschikt zijn voor neurodivergenten. Neurodiversiteit maakt een team sterker en we hopen op een toekomst waarin dit op een effectieve manier kan worden opgevangen.

 

Kunnen neurotypische personen deelnemen aan ND Pride Day-vieringen?

👉De dag is georganiseerd door en gemaakt voor Neurodivergenten: Autisten, ADHD'ers, Dyslectici, Tourettiërs en iedereen die een neurologisch onderscheidende geest heeft. Neurotypicals mogen deelnemen aan de viering, zolang ze zich gedragen als een bondgenoot ter ondersteuning van de dag. ND Pride is daarbij geen 'bewustmakingsdag voor neurotypicals om zich te informeren', de dag is meer een feest van zelfacceptatie en hoort bij neurodivergenten. 

Heeft ND Pride Day iets te maken met LGTBQ? Of met Gay Pride?

👉Dat doet het niet. Er zijn veel bewegingen die een positieve verandering ondersteunen, en we zijn solidair met hen, zoals de LGTBQ Pride-beweging, maar ook met Autistic Pride en met Mad Pride. In elk van deze bewegingen vind je de wens van een gemarginaliseerde groep om geaccepteerd te worden zoals ze zijn, en we hopen op een wereld waarin elk van deze bewegingen succesvol zal zijn. We bezoeken evenementen van onze collega's, ondersteunen waar mogelijk en smeden vriendschappen. Echter: de ND Pride-beweging is een beweging op zich, met een eigen cultuur, eigen ideeën en manieren om feest te vieren. Het is niet hetzelfde als andere Pride-bewegingen en het is niet direct verbonden met de verandering die ze in de wereld willen zien.  

Zijn ND Pride Day, Brain Awareness Week, NC Week en Dyslexia Week hetzelfde?

👉Er zijn veel verschillende dagen in het jaar gewijd aan neurodivergente mensen. Elk gericht op een ander gebied. Brain Awareness Week is bijvoorbeeld een week waarin onderzoek wordt gevierd. Omdat de Neurodiversity Foundation steunt en veel eigen onderzoek doet, steunt het deze week en voegt onze eigen bijdrage toe aan de mix, elke derde week van maart.  

NCW, een afkorting van Neurodiversity Celebration Week, is gericht op scholen en ND Pride Day op alle neurodivergente individuen en neuro-inclusieve organisaties. NC Week (afkorting van Neurodiversity Celebration Week), werd gestart door de geweldige pleitbezorger voor neurodiversiteit Siena Castellon, bekend bij de stichting onder onze bijnaam "TriCal", in hetzelfde jaar als ND Pride Day. Haar missie was om zich te richten op scholen en universiteiten, en bood een 'belofte' aan voor scholen. In 2023 verliet Siena de NC Week en nam het Engelse bedrijf Lexxic het over. Siena's boeken over autisme (zoals 'Spectrummeisjes') worden nog steeds sterk aanbevolen door de Neurodiversity Foundation, en haar type leiderschap en duidelijkheid was een schitterend voorbeeld waar we als team naar streven. 

De Dyslexieweek wordt georganiseerd om dyslectici te vieren. Run non-profit, door en voor neurodivergenten, een geweldige week allemaal samen.

Andere evenementen zoals deze waren opgenomen in het VR Pride Universum en zullen in 2023 opnieuw worden opgenomen, maar het wordt momenteel "veel beter gedaan dan hoe we het doen" door de aanbevolen NeuroPride Ierland initiatief, dat alle ND-gerelateerde dagen uitgebreider in kaart brengt.

Waarom is de datum van ND Pride Day gewijzigd van 18 naar 16 juni?

👉We hebben de eerste 5 edities van ND Pride gevierd op 18 juni. We hebben deze keuze gemaakt met hun instemming, als teken van respect voor de groep die ons het meest inspireerde om te beginnen: de oprichters van Autistic Pride Day. Omdat ND Pride echter exponentieel is gegroeid en nu wereldwijd miljoenen bereikt, hebben we ervoor gekozen om de dag van Pride voor alle soorten neurodivergent te verplaatsen naar 16 juni. En vraag erkenning van de VN-wereldkalender om een wereldwijde dag te worden, met deze nieuwe datum, op hun kalender. 

Wat is het langetermijndoel van ND Pride?

👉We werken eraan om ND Pride Day op de Wereldkalender van de Verenigde Naties te plaatsen. We hopen dat dit de mogelijkheid vergemakkelijkt om deze dag van trots voor alle neurodivergenten in elk land over de hele wereld te introduceren. We hopen ook dat de introductie van deze dag op wereldschaal het stigma zal verminderen in gebieden waar dit het vermogen van neurodivergenten om geaccepteerd te worden en te gedijen in het leven vermindert.  

Is neurodivergentie erfelijk?

👉Neurodiversiteit is het concept dat neurologische verschillen, zoals autisme, ADHD en dyslexie, een natuurlijke variatie zijn in de menselijke populatie en moeten worden beschouwd als een normaal aspect van diversiteit, in plaats van als een stoornis. Onderzoek suggereert dat neurodiversiteit waarschijnlijk wordt beïnvloed door zowel genetische als omgevingsfactoren. Studies hebben aangetoond dat autisme, ADHD en dyslexie een sterke genetische component hebben, met meerdere genen die geassocieerd zijn met elke aandoening. Bij autisme stelt het huidige onderzoek bijvoorbeeld een genetische component van 80% vast, terwijl andere omgevingscomponenten nog worden onderzocht. Dus hoewel neurodivergentie vaak belangrijke genetische componenten heeft, is het belangrijk op te merken dat genetica niet de enige factor is en dat omgevingsfactoren ook een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van deze aandoening.

Wat is beter: Autistisch? Of persoon met autisme?

👉De meeste personen in het autismespectrum geven de voorkeur aan "identity-first-language" (IFL) boven "person-first-language" wanneer ze zichzelf beschrijven. Dit betekent dat ze liever 'autistisch persoon' worden genoemd dan 'persoon met autisme'. Veel niet-autisten gebruiken nog steeds 'person-first-language', wat de meest gebruikte manier is onder neurotypische mensen. 

De reden voor deze voorkeur is dat autisme een inherent en integraal onderdeel is van de identiteit van het individu, het is niet iets dat van de persoon kan worden gescheiden. Het gebruik van identity-first-language erkent en respecteert het autisme van de persoon als een fundamenteel aspect van wie hij of zij is, in plaats van het te behandelen als een beperking of zelfs "een ziekte".

Bovendien kan person-first-language soms worden gezien als het minimaliseren, verbergen of distantiëren van het individu van zijn autisme. Het kan suggereren dat autisme iets is om je voor te schamen of dat het niet iets is waarmee de persoon geassocieerd wil worden. In onderzoek zullen mensen die zich 'schamen' voor autisme vaker PFL gebruiken, terwijl mensen die trots of geaccepteerd zijn vaker IFL zullen gebruiken. Dit is vaak ook de reden dat ouders van jonge autisten, vaak nog PFL gebruiken. Dit gebeurt ook vaak, met slecht geinformeerde "coaches". 

Het is belangrijk op te merken dat er individuele verschillen in voorkeur tussen PFL en IFL zijn, en dat iedereen het recht heeft om zichzelf te identificeren en de taal te gebruiken die zij verkiezen, sommigen geven misschien de voorkeur aan IFL, en als dat zo is, pas je taalkeuze daarop aan. Als bondgenoot is het belangrijk om de voorkeur van het individu te vragen en te respecteren en de taal te gebruiken die zij verkiezen.

Hoeveel neurodivergenten wereldwijd?

👉Het is moeilijk om een exact percentage te geven van het aantal neurodivergente individuen in de wereld, aangezien de definitie van neurodiversiteit en de criteria die worden gebruikt om aandoeningen zoals autisme, ADHD en dyslexie te diagnosticeren, kunnen variëren afhankelijk van de bron. Het traditionele perspectief komt in de meeste gevallen neer op 15%. De Wide Scope zou echter een veel groter deel van de samenleving omvatten. Bovendien is er in sommige landen vaak sprake van onderdiagnose en gebrek aan toegang tot diensten, wat het moeilijk kan maken om de prevalentie van deze aandoeningen nauwkeurig in te schatten. De Neurodiversity Foundation beschouwt het "Wide Scope" -perspectief, met een hoogstwaarschijnlijk minimum van 15% van de mensheid, met het voorbehoud dat dit percentage in de werkelijke wereld als veel hoger kan worden beschouwd. We beschouwen 'zelfgediagnosticeerde' neurodivergenten als geldig, terwijl deze niet in de gebruikte gegevens zouden worden opgenomen. De Neurodiversity Foundation beschouwt 'hoogbegaafdheid', 'ocs' en andere minder bekende neurodivergenties ook als onderdeel van de bredere neurodistinct-familie, net als individuen met 'verworven' neurodivergentie. 

Enkele twijfelachtige cijfers:

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is naar schatting ongeveer 1 op de 60 personen wereldwijd autistisch. De CDC schat dat ongeveer 1 op de 54 kinderen is geïdentificeerd met autismespectrum (ASC), met cijfers gebaseerd op gegevens uit 2016.

Wat ADHD betreft, meldt de National Institutes of Health (NIH) dat naar schatting 5% van kinderen wereldwijd ADHD-mensen zijn. Hoewel de prevalentie van ADHD in verschillende landen varieert, wordt geschat dat ongeveer 8% tot 11% van schoolgaande kinderen in de Verenigde Staten ADHD-mensen zijn.

Voor dyslexie wordt geschat dat ongeveer 15-20% van de bevolking een vorm van dyslexie heeft. Dit zijn ruwe schattingen en het kan variëren in verschillende populaties en landen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze schattingen ruw zijn en kunnen variëren afhankelijk van de populatie en de criteria die voor de diagnose worden gebruikt. Bovendien omvat neurodiversiteit ook andere neurologische aandoeningen, zoals dyscalculie, dyspraxie, dysgrafie en andere, die ook een aanzienlijk deel van de bevolking kunnen uitmaken. De cijfers zijn de cijfers en deze zijn discutabel, afhankelijk van de gebruikte gegevens, de gebruikte criteria en de gebruikte definities, en daarom gaat niemand akkoord met een exact aantal. 

Het is ook belangrijk om te onthouden dat neurodivergente individuen een diverse groep vormen en dat de percentages en schattingen slechts ruwe benaderingen zijn. Het is zelfs nog belangrijker om te begrijpen dat neurodivergente individuen niet moeten worden gedefinieerd door statistieken, maar dat ze moeten worden gewaardeerd en gerespecteerd vanwege hun unieke sterke punten en capaciteiten.

Interpretaties over wie "neurodivergent" is

👉Aangezien "Neurodiversiteit" geen exacte wetenschap is en het debat over de definitie ervan aan de gang is, bestaat er veel verwarring over wie tot de neurodivergente groep behoort en wie niet. Judy Singers interpretatie, is de juiste, die lijkt het meest op de 'wide scope' variant, dit is de definitie die wij als organisatie hanteren. Als stichting houden wij ons ook aan de definitie van Kassiane Asumasu van neurodivergent, maar wij zien in het brede veld van opvattingen 3 hoofdinterpretaties in 'wie wordt als neurodivergent beschouwd'. 

De hoofdtakken, zoals we ze momenteel zien, zijn: 

– Traditioneel perspectief = ND is alleen ASD+ADHD+DYS+TOURETTE. 

- Geboren ND-perspectief = alle neurocognitieve afwijkingen waarmee het individu wordt geboren. Dit sluit 'depressie' uit, en ander neurocognitief functioneren dat wordt verworven als gevolg van levensgebeurtenissen. Het omvat alle minder bekende "neurodivergenties" zoals hoogbegaafdheid.   

Brede ND-scope = Alle individuen met een neurocognitief functioneren dat niet past bij de maatschappelijke dominante standaard, ongeacht of het 'geboren' of 'verworven als gevolg van levensgebeurtenissen' is. Dit omvat neurocognitief functioneren als gevolg van een fysieke vaardigheid, zoals "niet-verworven hersenletsel". 

Deze verschillen in perspectieven bestaan deels om te voorzien in de specifieke behoeften van de betreffende usecase, of om complexe concepten op meer vereenvoudigde manieren uit te leggen. Als stichting staan we echter achter de bedenkers van de concepten en hun definities: Judy (bijgenaamd "The Elder") en Kassiane (bijgenaamd "The Activist"). 

ND Advocates die het volgen waard zijn

👉Er zijn veel wijze pleitbezorgers die het onderzoeken en volgen waard zijn. De favorietenlijst van de Neurodiversity Foundation is een kleine selectie van de vele groten die het werk hebben geleverd waarmee we in onze projecten hebben gewerkt of die we al jaren bewonderen. Als u vindt dat anderen moeten worden opgenomen, schrijf ons dan een e-mail of een bericht via het contactformulier.

Advocaten waar we van houden en waarmee we samenwerken zijn: 

Siena Castellon, Dusty Chipura, Helen Davies, Judy Singer, Tjerk Feitsma, Siobhan Lamb, Shannon Russel, Stephen Emmanuel, Barb Cooks, Dan Harris, Jean Hewitt, Saskia Wenniger, Alex Brooks, Lana Jelenjev, Martin Bloomfield, Helen Read, Shelly Collins , Dorsey MsFadden, Stephanie Raber, Georgia Kyriakopoulos, Lyric Rivera, Neurodivergent Lou, Cortland Nesly, Nanda Rommelse, Danielle Yaor, Jill Corbyn, Renee Tentori, Thomas Armstrong, Suzanne Agterberg, Thijs Waardenburg, Jelle van Dijk, Ray Berry, Amanda Kirby, Will Wheeler, Rachel Worsley, Babs Geurts, Adrie van der Meer, Silvia Stuurman, Chris Bonello. 

 Anderen waar we van houden: Jamie Hedel, Leanne Maskell, Nancy Doyle, Jeremy Andrew Davis, Irene Hendrikson, Jopie Lok, Anne van der Beek, Ellie Middleton, Kate Halpin, Imane Moussane, Jess Meredith, Rebecca Garside,  

Meer is te vinden op onze websites en in de feest- en vriendenkamer van het Pride Universum van de Neurodiverse.

 

Meest bekende schrijver over ASS

👉We raden de geschriften van Judy Singer ten zeerste aan, zowel haar vroege als latere werken. We raden ook boeken van Siena Castellons aan. We bevelen ook de boeken en werken van Lyric Rivera aan. 

Als je dieper wilt ingaan op autisme, is hier een lijst met boeken die over het algemeen als invloedrijk worden beschouwd. De Neurodiversity Foundation is het niet noodzakelijkerwijs eens met de uitspraken van deze schrijvers: het onderzoek naar neurodiversiteit is een bruisende grens van tegenstrijdige opvattingen, waardoor we voortdurend inzichten leren die dichter bij de waarheid liggen.

1. Temple Grandin – Zelfvoorvechter van autisme, dierwetenschapper en auteur van verschillende boeken, waaronder “Thinking in Pictures” en “The Autistic Brain.

2. Liane Holliday Willey – Een zelfverdedigster van autisme, auteur en opvoeder, die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder "Pretending to be Normal" en "Asperger Syndrome in the Family: Redefining Normal."

3. Alex Platow – Zelfvoorvechter van autisme, spreker en auteur van “The Hidden Curriculum of Getting and Keeping a Job: Navigating the Social Landscape of Employment”

4. Ari Ne'eman – Zelfvoorvechter van autisme, sociaal ondernemer en auteur van “The Real Experts: Readings for Parents of Autistic Children”

5. Jim Sinclair – Zelfvoorvechter van autisme en mede-oprichter van het Autism Network International, auteur van "Don't Mourn for Us"

6. Steve Silberman – Een auteur van “NeuroTribes: de erfenis van autisme en de toekomst van neurodiversiteit”Alis Rowe - Zelfvoorvechter van autisme, schrijver en oprichter van de website "The Curly Hair Project"

7. John Elder Robison - Zelfverdediger van autisme, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder "Look Me in the Eye: My Life with Asperger's"

8. Amanda Kirby & Theo Smits – Neurodiversiteit aan het werk

9. Michelle Sutton – Zelfverdedigster van autisme, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder “The ABCs of Autism Acceptance”

10. Naoki Higashida – Een auteur van “The Reason I Jump: The Inner Voice of a Thirteen-Year-Old Boy with Autism”

11. Paul Isaacs – Zelfvoorvechter van autisme en auteur van “The Aspie Teen's Survival Guide”

12. Ruth Isaac – Zelfverdedigster van autisme, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder "The Hidden Curriculum of Getting and Keeping a Job: Navigating the Social Landscape of Employment"

13. Sally J. Rogers - Een auteur van "Interactive Autism Network's A Parent's Guide to High-Functioning Autism Spectrum Disorder"

14. Wendy Lawson – Zelfverdedigster van autisme, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven, waaronder “Sex, Sexuality

15. Silvia Stuurman – Autisme is geen puzzel 

Meest bekende schrijver over dyslexie

👉We raden de geschriften van Judy Singer ten zeerste aan, zowel haar vroege als latere werken. We bevelen ook Martin Bloomfield aan als thought leader in het veld. 

Hierbij roepen we een paar bekende boeken op, de Neurodiversity Foundation, is het niet noodzakelijkerwijs eens met de uitspraken in een van deze boeken, maar kan een vliegende start geven om snel meer te leren. 

 1. Dr. Sally Shaywitz – Een neurowetenschapper, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit, waaronder “Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level” en “The Dyslexia Advantage: Unlocking het verborgen potentieel van het dyslectische brein”

 2. Dr. Brock L. Eide - Een arts en auteur, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit, waaronder "The Dyslexia Empowerment Plan: A Blueprint for Renewing Your Child's Confidence and Love of Learning"

 3. Dr. Guinevere Eden - Een neurowetenschapper, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit, waaronder "Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention"

 4. Dr. Maryanne Wolf - Een cognitief neurowetenschapper, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit, waaronder "Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain"

 5. Dr. Linda S. Siegel - Een psycholoog en auteur, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit, waaronder "Dyslexia, Fluency, and the Brain" en "Dyslexia, Reading, and the Brain: Current Directions in Psychological Science"

 6. Dr. Thomas G. West - Een opvoeder en auteur, die verschillende boeken heeft geschreven over dyslexie en neurodiversiteit,

Meest bekende schrijver over ADHD

👉We raden de geschriften van Judy Singer ten zeerste aan, zowel haar vroege als latere werken. We raden ook de werken van Jessica McCabe aan. We bevelen ook de boeken en werken van Lyric Rivera aan. 

Als u dieper wilt ingaan op ADHD, vindt u hier een lijst met boeken die over het algemeen als invloedrijk worden beschouwd. De Neurodiversity Foundation is het niet noodzakelijkerwijs eens met de uitspraken van deze schrijvers: het onderzoek naar neurodiversiteit is een bruisende grens van tegenstrijdige opvattingen, waardoor we voortdurend inzichten leren die dichter bij de waarheid liggen.

1. Sari Solden – Een therapeut, auteur en spreker met ADHD, die verschillende boeken over ADHD heeft geschreven, waaronder “Women with Attention Deficit Disorder” en “Journeys Through ADDulthood”

2. Jenara Nerenberg - Uiteenlopende geest: gedijen in een wereld die niet voor jou is ontworpen 

3. Nancy A. Ratey - Ongeorganiseerde geest: je ADHD-hersenen coachen om controle te krijgen over je tijd, taken en talenten

4. Thom Hartmann – Een radiopresentator, auteur en spreker met ADHD, die verschillende boeken over ADHD heeft geschreven, waaronder “ADHD: A Hunter in a Farmer's World” en “The Edison Gene: ADHD and the Gift of the Hunter Child”

5. Rick Green – Een cabaretier, auteur en spreker met ADHD, die verschillende boeken over ADHD heeft geschreven, waaronder “ADD & Me: What I Learned from Having ADD” en “Totally ADD: The Complete, Honest Guide”

6. Dr. Stephanie Moulton Sarkis – Een therapeut, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over ADHD en neurodiversiteit, waaronder “10 eenvoudige oplossingen voor ADD bij volwassenen” en “Het ADHD-werkboek voor tieners”

7. Judith Kolberg & Kathleen Nadeau - ADD-vriendelijke manieren om je leven te organiseren

8. Tobias Stumpf - Dagboek van een kind met ADHD: het goede, het slechte en het nuttige

9. Dr. Kelly Brogan - Een psychiater, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over ADHD en neurodiversiteit, waaronder "A Mind of Your Own: de waarheid over depressie en hoe vrouwen hun lichaam kunnen genezen om hun leven terug te winnen"

10. Dr. Adrienne Taren - Een psycholoog, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over ADHD en neurodiversiteit, waaronder "The Mindful Brain: Reflection and Attunement in the Cultivation of Well-Being"

11. Dr. Thomas E. Brown – Een klinisch psycholoog, auteur en spreker, die verschillende boeken heeft geschreven over ADHD en neurodiversiteit, waaronder “A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Executive Function Impairments” en “Smart but Scattered: De revolutionaire 'executive skills'-benadering om kinderen te helpen hun potentieel te bereiken'

Ik heb een vraag!

👉Geweldig! Als u denkt dat uw vraag nuttig kan zijn om beantwoord te worden voor anderen, neem dan contact met ons op, zodat we kunnen overwegen om nieuwe vragen en antwoorden aan deze pagina toe te voegen. U kunt de vraag aan ons stellen, via de Contact Formulier. Vermeld in uw bericht dat u uw vraag nomineert voor deze FAQ. 

nl_NLDutch