Select Page

ATHENS statuten

Information about ATHENS foundation: how its run (in Dutch language)

ATHENS statuten stichting

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

1. De stichting is genaamd: Assistive Tech Hub Enhancing a Neurodiverse Society, maar kan ook als volgt genoemd worden – ATHENS foundation, ATHENS Initiave, evenals AI foundation
2. Zij is gevestigd te Amstelveen, tiengemeten 131, 1181CS
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Amsterdam

Artikel 2 – Doel

1. De stichting stelt zich ten doel om een neurodiverse toekomst mogelijk te maken
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door gelijkwaardigheid, zelfredzaamheid en sociale verbinding voor neurodivergenten te faciliteren middels de productie, innovatie en distributie van de tools die hierbij ondersteunen.
3. De stichting gebruikt hiertoe de middelen:
a. Wedstrijden, challenges, prijsvragen
b. Verspreiding van informatie
c. Campaigning
d. Realisatie van Signs als neurodivergente gebarentaal
e. Realisatie van 2Tango tools en prototypen
f. Onderzoek naar alternatieve tools en hun implementatie
g. Les modules online en offline
4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 – Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
1. het stichtingskapitaal;
2. subsidies, giften en dona¬ties;
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;
4. inkomsten of bijdragen voortkomend uit tools
5. bijdragen of contributies van deelnemers
6. bijdragen uit overeenkomsten met partners
7. eventuele andere verkrijgin¬gen en baten.

Artikel 4 – Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt met inachtne¬ming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning¬meester. Er kunnen twee functies door 1 bestuurder uitgevoerd worden.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 Jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblij¬vende bestuursleden met algemene stemmen binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbre¬ken, dan vormen de overblij¬vende bestuursleden, of vormt het enige overblij¬vende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Deze bepaling geld niet voor mogelijke activiteiten buiten hun werkzaamheden als bestuurder, die vooraf overeengekomen zijn met de directeur of directie. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5 – Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam of omgeving, of indien alle bestuurs¬le¬den daarmee instemmen elders.
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergade¬ringen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste drie weken tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproe¬pingsbrieven of emails. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefo¬nisch of per e-mail plaatsvinden.
5. De oproe¬pingsbrie¬ven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade¬ring, de te behandelen onderwer¬pen.
6. Zolang in een bestuurs¬vergade¬ring alle in functie zijnde bestuursleden aanwe¬zig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer¬pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergade¬ringen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade¬ring zelf haar voorzitter aan.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte¬gen¬woor¬digd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid of medewerker laten vertegen¬woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtig¬de optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursle¬den in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/tele¬fax of e-mail hun mening te uiten.
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrij¬ven worden alle bestuursbe¬sluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmin¬gen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Het bestuur stelt een directeur aan, die verantwoordelijkheid heeft over de dagelijkse besluiten, en over besluiten die genomen worden in afwezigheid van het bestuur. Directeur kan het voorstel voorleggen aan bestuur om deze functie uit te breiden met een aanvullende medewerker tot een directie.

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur draagt directeur van de stichting op, het dagelijks bestuur te realiseren.
3. Het bestuur en directeur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7 – Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegen¬woordi¬gings¬bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan medewerkers, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslid¬maatschap eindigt:
1. door overlijden van een bestuurs¬lid;
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. door het beeindigen van de zittingsperiode
4. bij schriftelijke ontslagne¬ming (bedanken);
5. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning¬meester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge¬maakt, welke jaarstukken binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

Artikel 10 – Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepas¬sing.

Artikel 11 – Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij¬zi¬ging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe¬ning van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrij¬ving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbon¬den stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 – Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voor¬zien, beslist het bestuur.
Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

1. Voorzitter:
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS

2. Secretaris:
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS

3. Penningmeester:
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS

4. Bestuurslid:
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS

5. Bestuurslid:
VOLLEDIGE NAAM met burgerservicenummer: NUMMER, geboren op: GEBOORTEDATUM,wonende te: WOONPLAATS

nl_NL_formalNL